Rugăciunea Sfântului Arsenie, minuni pentru săraci și bolnavi! Oricine se roagă la Sfântul pomenit astăzi va fi ocrotit!

În calendarul ortodox din 8 mai, creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare, ocrotitorul celor săraci, bolnavi și necăjiți. Rugăciunea care se rostește pe 8 mai face minuni pentru toți cei care o închină Sfântului.

Rugăciunea Sfântului Cuvios Arsenie – Troparul SfântuluiCuvios Arsenie cel Mare, glasul al 8-lea:
Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Arsenie, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Arsenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Poruncii Stăpânului celei dumnezeieşti plecându-te Arsenie, mărirea bogăţiei împărăteşti ai lăsat, ca şi dătătorul de lege Moise, şi fugind de la oameni, locuitor cu îngerii te-ai făcut, împreună cu sfinţii veselindu-te.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tu din valuri fugind Arsenie, ca din izvoarele păcatului, limba cu tăcere ţi-ai înfrânat; pentru aceasta întru linişte fără tulburare mintea ţi-ai păzit, făcându-te după vrednicie cuvios locaş dumnezeiescului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Lucruri preaslăvite s-au grăit pentru tine în neamurile neamurilor, pe Dumnezeu Cuvântul în pântece încăpându-L, şi curată rămânând, de Dumnezeu Născătoare Marie; pentru aceasta toţi te cinstim pe tine, ceea ce eşti după Dumnezeu, ocrotitoarea noastră.

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel ce ai întărit cerurile…
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Arsenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Părinte Arsenie, cu îmbrăcămintea aspră şi de puţin preţ a sărăciei tale celei de Hristos următoare, ai acoperit haina dintâi cea mărită, câştigându-ţi ţie îmbrăcămintea slavei celei negrăite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Năvălirile vrăjmaşilor şi ale duhurilor celor necurate, de la Dumnezeu luând ajutor, le-ai surpat cu inimă umilită, Arsenie, purtător de biruinţă, părinte, cu smerenia făcându-te.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Decât heruvimii şi serafimii te-ai arătat mai înaltă, Născătoare de Dumnezeu; că tu una ai primit în pântecele tău pe Dumnezeu cel neîncăput, neîntinată. Pentru aceasta toţi credincioşii cu cântări pe tine te fericim, curată.

Cântarea a 4-a. Irmos: Tu eşti tăria mea, Doamne…
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Arsenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu răpitor al firii te-ai arătat, Arsenie, tu patimile, părinte, le-ai supus minţii celei stăpânitoare, ca unei slugi poruncind somnului. Pentru aceasta şi întru privegherile de noapte ai strigat: Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tu pe Dumnezeu, cuvioase, cu dragoste L-ai căutat; tu de Cel ce S-a arătat mai mult ai dorit, şi pentru curăţenie dumnezeiesc tot făcându-te, cu Cel dorit ai vorbit, şi prin unire ai cunoscut pe Cel ce este mai presus decât toată cuprinderea, părinte Arsenie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tu eşti lauda credincioşilor, ceea ce nu ştii de mire, tu ocrotitoarea, tu şi scăparea creştinilor, zid şi liman. Căci către Fiul tău duci rugăciunile, ceea ce eşti cu totul fără prihană, şi izbăveşti din primejdii pe cei ce cu credinţă şi cu dragoste te cunosc pe tine, de Dumnezeu Născătoare curată.

Cântarea a 5-a. Irmos: Pentru ce m-ai lepădat..
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Arsenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe silitorul călcării de porunca celei dintâi a lui Adam celui întâi zidit, părinte, ca un binecredincios l-ai alungat, bine văzând măiestriile vrăjmaşului. Pentru aceasta în livada desfătării cea preacurată dănţuind, pe Stăpânul Hristos roagă-L.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De tine însuţi te-ai lepădat, toată patima dulceţii lepădând şi pe umeri Crucea purtându-ţi, Arsenie, şi de Hristos dorind, în ceruri împreună-moştenitor cu Dânsul după vrednicie te-ai făcut.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca o Maică îndrăzneală către Fiul tău câştigând preacurată, purtarea ta de grijă pentru noi cei de un neam nu o trece cu vederea, rugămu-ne; că pe tine, una către Stăpânul, creştinii rugătoare milostivă te punem.

Viața Sfântului Cuvios Arsenie cel Mare
Acesta era din marea cetate a Romei, fiind născut, crescut şi păzit din pruncie ca vas curat lui Dumnezeu, şi plin de toată bunătatea şi înţelepciunea dumnezeiască şi omenească. Pentru aceasta a fost hirotonit şi diacon.

Şi ocârmuind atunci împărăţia romanilor Teodosie cel Mare şi punând multă nevoinţă, şi căutând om duhovnicesc şi învăţat care să fie în stare să înveţe pe fiii săi carte, mai ales cum trebuie cinstit Dumnezeu, a aflat de acesta, şi a scris la împăratul Graţian, şi la papa Inocenţiu, şi abia a putut dobândi ceea ce dorea.

Şi îndată a auzit un glas dumnezeiesc, care zicea: “Arsenie, fugi de la oameni şi te mântuieşte”. Deci el nezăbovind, ci schimbându-şi portul, s-a dus şi a sosit la Alexandria. Şi călugărindu-se a mers la Schit, supunându-se la toată petrecerea cea grea şi anevoioasă. Şi rugându-se lui Dumnezeu, iarăşi a auzit glas dumnezeiesc către dânsul: “Arsenie, fugi, taci, linişteşte-te şi te mântuieşte”.

sursa: doxologia.ro

Lasă un comentariu

Cumpără o carte:


Pe mine m-a operat Sfântul Nectarie


Patericul pe înțelesul copiilor


Colindul vieţii mele


Viața, minunile și acatistul Părintelui Ilie Lăcătușu


Sfântul Iov din Uglea (1902-1985).
Din Patericul Maramureșului


Creștinismul sau Biserica


Lângă Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor


Din temnițe spre Sinaxare – Danion Vasile (coordonator)


Doctorul de povesti


Pilde și istorisiri pentru copiii creștini.


Patericul Mirenilor


Cum sa ne crestem copiii. Canon de rugaciune pentru copilul bolnav


Minunile Sfântului Nectarie din Eghina Românească


Despre Avort- Motive, Traume, Consecințe


Vino Si Vezi! Peripetiile Unui Ortodox In Lumea Contemporana

Cumpără o carte:


Cele mai frumoase rugăciuni


Când copilul nu ascultă


Minunile icoanei Maica Domnului “Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”


Cum să biruim frica


Învăţături despre mersul la biserică


Cele opt păcate de moarte şi lupta cu ele, Ascetica ortodoxă pentru mireni


Cum să trăim în ziua de astăzi. Scrisori despre viaţa duhovnicească


Noul Materic. Cuvinte de suflet folositoare, uitate sau necunoscute, despre femei preacinstite și sfinte


Pollyanna, jocul bucuriei


Deprimarea și tămăduirea ei în învățătura Bisericii


Cum să ne îmbogăţim viaţa prin rugăciune