Ziua Sfântului Visarion, Făcătorul de Minuni! Rugăciune mare la el, să o spui azi:

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Visarion, Arhiepiscopul Larisei (1)
15 Septembrie

Troparul Sfântului Visarion, Episcopul Larisei, glasul al 8-lea:

Întru răbdarea ta, ţi-ai agonisit plata ta, părinte cuvioase; în rugăciuni neîncetat răbdând, pe săraci iubind şi pe aceia îndestulându-i. Ci, te roagă lui Hristos Dumnezeu, Sfinte Visarion Milostive, Fericite, să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roşii…

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcutu-te-ai, preaînţelepte, locaş Duhului Celui Dumnezeiesc, supunând sufletul tău la pornirile Lui şi către limanurile cele fără de valuri ai ajuns, preasfinţite părinte.

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Scuturat-ai din sufletul tău nebunia lui Mamona, ca pe o închinăciune la idoli. Şi ca un bun chivernisitor, talantul cel încredinţat ţie l-ai înmulţit la masa celor săraci.

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te locaş Duhului Celui Preasfânt şi luminându-te prin sfintele suiri, Biserică ai zidit lui Hristos, spre laudă neîncetată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cuvântul lui Dumnezeu S-a Sălăşluit întru tine, Preacurată şi S-a arătat pe pământ Purtător de Trup, ca să izbăvească de necuvântare pe cei ce au fost amăgiţi de sfaturile vrăjmaşului.

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine…

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având minte luminată de Dumnezeu şi în trup râvnind cetelor minţilor celor cinstite, te-ai numărat cu ele, mutându-te de la noi.

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având vieţuire în ceruri, de unde toţi aşteptăm pe Hristos Domnul, roagă-L pe Dânsul pentru noi, robii Săi.

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aprinzându-te pe tine Hristos, te-a pus în Biserică sfeşnic înţelegător credincioşilor, care pururea luminezi cugetele lor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca să întărească Domnul firea cea neputincioasă a oamenilor, a luat-o pe dânsa fără de păcat din tine, Preacurată.

Cântarea a 4-a. Irmos: Înălţat văzându-Te…

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind în lume ca un Luceafăr neapunând întru ascuns, ci stând pururea întru înălţime, ai gătit pe toţi a lăuda pe Domnul Cel Ce te-a mărit pe tine.

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

O, Părinte Visarion, având în inima ta bună ştiinţă şi credinţă, te-ai arătat ostaş al lui Hristos. Pentru aceasta te-ai nevoit cu bună luptă, preafericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

O, Preacurată Fecioară, ridică-ne pe noi, cei ce cu totul suntem pierduţi în patimile cele de necinste şi cufundaţi în adâncul lenevirii, ca Una ce ai născut pe Ziditorul, Cel Ce a ridicat păcatul lumii.

Cântarea a 5-a. Irmos: Tu, Doamne, Lumina mea…

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lepădat-ai din cugetul tău, sfinte, materia şi tulburarea cea lumească şi te-ai apropiat către Domnul cu toată cuviinţa.

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu, cuvioase, astupând toate simţirile sufletului şi ale trupului, prin pătimire te-ai supus Duhului ca unui bun ocârmuitor.

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ridicatu-te-ai cu sfinţenia ca un măslin roditor; şi înflorind ca un finic şi ca un cedru al lui Dumnezeu, pe toate le-ai umplut de bun miros.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Preaputernic şi mai presus de fire, aflându-te pe tine Singură Preacurată, S-a Întrupat în pântecele tău fără de patimă şi fără stricăciune, Preacurată Fecioară.

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi cu glas de laudă…

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Purtat fiind de cuget curat, cuvioase, ţi-ai risipit bogăţia în holdele săracilor. Pentru aceasta şi seceri veselie, dobândind din destul darurile ostenelilor tale.

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pentru podul făcut de tine peste râul Ahelos, pentru ca să treacă cei ce se abăteau rău mai înainte, ţi s-a gătit şi ţie pod de suire către cer, de Dumnezeu fericite.

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine, Părinte Ierarhe Visarion, te cunoaştem izbăvitor al celor robiţi şi al celor închişi în temniţe şi scăpare grabnică a celor pătimitori şi a celor cuprinşi de necazuri şi de nevoi. Pentru aceea, ne rugăm, izbăveşte-ne şi pe noi de reaua pătimire.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Îndreptează-mă, Stăpână, către limanurile cele de mântuire, pe mine cel deznădăjduit de furtuna cugetelor şi de mulţimea patimilor, ca Una ce ai născut pe Hristos, Mântuitorul lumii.

CONDAC, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu Taină…

Din pruncie, primind de la Dumnezeu biruinţă asupra demonilor, preasfinţite părinte şi făcându-te întocmai ca un înger între oameni, te-ai mutat acum la locaşurile cele cereşti. Pentru aceasta şi nouă, celor ce ne aflăm jos, ni se cade a striga ţie: bucură-te, Părinte Visarion.

Cântarea a 7-a. Irmos: În cuptor tinerii lui Avraam…

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind ca un ierarh şi ca un slujitor al lui Hristos şi hrănindu-ţi sufletul cu cuvintele credinţei, din darul cel dintru tine ai împărţit credincioşilor în dragoste şi în Duhul, Preasfinţite Părinte.

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Acum cu adevărat, iar nu întru închipuire, vezi mărirea cea Dumnezeiască; şi nu ca prin oglindă priveşti cele tainice, ci faţă către faţă vezi cele înalte cântând: Binecuvântat eşti, Doamne.

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cetatea Larisei şi Ftetaniei, cu credinţă adunându-se, prăznuiesc la mormântul tău, împreună cu călugării, racla moaştelor tale celor mirositoare de mir, aşezată în biserica Domnului, pe care tu ai zidit-o.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceata proorocilor văzându-te pe tine mai înainte Locaş Dumnezeiesc, cu totul Luminat şi Purtător de lumină, umplându-se de Duhul Sfânt, a cântat: Binecuvântat eşti în Biserica Măririi Tale, Doamne.

Cântarea a 8-a. Irmos: Mâinile întinzându-şi Daniel…

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca să câştigi în ceruri comoară ce furată nu poate fi, pe pământ ţi-ai împărţit bogăţia la săraci şi la nevoiaşi, ca şi cum ai fi dat Domnului ale Sale, cuvioase, cântând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nicicum nu te-ai arătat dojenitor, sau hrăpăreţ, Cuvioase Părinte Visarion; ci, bine chivernisind biserica, ai lucrat neruşinat, nevinovat, negrăitor de rău, fără vrăjmăşie, fiind şi învăţător luminat al credinţei, nebiruit, blând şi neiubitor de argint.

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Potrivindu-ţi viaţa cu cuvântul tău cel bine împodobit, în amândouă te-ai arătat drept, cuvios, preaînţelept şi ai pus înaintea tuturor învăţăturile dreptei credinţe, neîncetat cântând: toate lucrurile, pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Unul din Treime ai primit în pântecele tău, Preacurată şi L-ai născut în chip minunat. Pentru aceea şi noi ne plecăm smeriţi înaintea ta şi îndrăznim a cere ca, prin rugăciunile tale către Cel pe Care L-ai născut, Duhul Sfânt să ne fie tuturor ca o pavăză tare, împotriva vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, care tulbură viaţa noastră.

Cântarea a 9-a. Irmos: Piatra Cea Netăiată de mână…

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai încununat cu multe feluri de bunătăţi, de Dumnezeu fericite şi ai fost încununat de Hristos cu cunună neveştejită. Pentru aceea te rugăm: adu-ţi aminte şi de noi, care prăznuim pomenirea ta cea sfântă.

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având pe Hristos Locuitor întru tine, te-ai arătat tuturor cu chip Dumnezeiesc, bine împreunând în tine milostenia şi judecata, o, preafericite. Pentru aceasta, acum bucurându-te, te îndulceşti de desfătarea cea neîncetată.

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Blând făcând pe Domnul spre noi robii Săi, părinte, îndreptează viaţa noastră spre stare paşnică, izbăvindu-ne cu rugăciunile tale de supărarea vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Noaptea patimilor s-a ridicat asupra mea şi toată viaţa mea rău petrecând-o, de somnul lenevirii cu totul sunt cuprins eu ticălosul. Ci tu, Fecioară, Ceea ce ai născut Lumina, luminează inima mea.

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei…

Văzând îngerii frumuseţea sufletului tău cel preasfinţit, pururea pomenite, au strigat cu veselie întru ieşirea ta: vino dar de te suie către Dumnezeu, după care ai dorit; vino, Sfinte Visarion, la praznicul veşnic şi lăsând cele de jos, suie-te aici şi te bucură împreună cu îngerii.

SEDELNA Praznicului Înălţării Sfintei Cruci, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu Taină…

În Rai de demult, lemnul m-a golit prin mâncare, vrăjmaşul pricinuindu-mi omorârea; iar Lemnul Crucii, aducând haina vieţii oamenilor, s-a înfipt în pământ şi lumea toată s-a umplut de toată bucuria. Pentru aceasta, văzând-o înălţată, lui Dumnezeu cu credinţă popoare să strigăm: plină este de Slavă Casa Ta.

Lasă un comentariu

Cumpără o carte:


Pe mine m-a operat Sfântul Nectarie


Patericul pe înțelesul copiilor


Colindul vieţii mele


Viața, minunile și acatistul Părintelui Ilie Lăcătușu


Sfântul Iov din Uglea (1902-1985).
Din Patericul Maramureșului


Creștinismul sau Biserica


Lângă Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor


Din temnițe spre Sinaxare – Danion Vasile (coordonator)


Doctorul de povesti


Pilde și istorisiri pentru copiii creștini.


Patericul Mirenilor


Cum sa ne crestem copiii. Canon de rugaciune pentru copilul bolnav


Minunile Sfântului Nectarie din Eghina Românească


Despre Avort- Motive, Traume, Consecințe


Vino Si Vezi! Peripetiile Unui Ortodox In Lumea Contemporana

Cumpără o carte:


Cele mai frumoase rugăciuni


Când copilul nu ascultă


Minunile icoanei Maica Domnului “Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”


Cum să biruim frica


Învăţături despre mersul la biserică


Cele opt păcate de moarte şi lupta cu ele, Ascetica ortodoxă pentru mireni


Cum să trăim în ziua de astăzi. Scrisori despre viaţa duhovnicească


Noul Materic. Cuvinte de suflet folositoare, uitate sau necunoscute, despre femei preacinstite și sfinte


Pollyanna, jocul bucuriei


Deprimarea și tămăduirea ei în învățătura Bisericii


Cum să ne îmbogăţim viaţa prin rugăciune