Acatistul Sfântului Mucenic Iuliu Veteranul (27 mai)

Advertisement

Troparul Sfântului Mucenic Iuliu Veteranul:
Învrednicindu-te a primi harul lui Hristos, ai biruit semeţia tiranului închinător la idoli şi, bine săvârşind lupta mucenicească, ai dobândit cununa biruinţei. Pentru aceasta, toţi credincioşii de la Dunăre cinstim pătimirea ta, Sfinte Mucenice Iuliu, slăvind pe Hristos Dumnezeu, Cel ce ne dăruieşte, prin rugăciunile tale, mare milă.

Condacele şi icoasele


Condacul 1
Ţie, celui neclintit pe piatra credinţei, laudă îţi aducem noi, cei tulburaţi de valul ispitelor, mult pătimitorule Iuliu din Durostorum, că te-ai arătat mărturisitor al lui Hristos şi înţelept propovăduitor al Evangheliei, pentru care strigăm: Bucură-te, Sfinte Mucenice Iuliu Veteranul!

Icosul 1
Ne minunăm de vitejia ta, Mucenice, că, deşi erai ostaş în oastea împăratului pământesc, ai păzit cu osârdie testamentul Adevărului lăsat de împăratul tuturor, Hristos, şi te-ai învrednicit de cununa acestor laude:
Bucură-te, ostaş nebiruit al împăratului ceresc;
Bucură-te, vas curat, purtător al mirului înţelepciunii;
Bucură-te, cel ce ai fugit de deşertăciunile lumeşti;
Bucură-te, cetăţean al împărăţiei veşnice;
Bucură-te, slujitor râvnitor al tainelor Duhului;
Bucură-te, cunună a vitejiilor, împletită cu osteneli muceniceşti;
Bucură-te, aur lămurit în focul încercărilor;
Bucură-te, cel ce în ispite ţi-ai dovedit credinţa;
Bucură-te, cel ce ai biruit oastea gândurilor rele;
Bucură-te, săgeată a Cuvântului, nimicitoare a necredinţei;
Bucură-te, liman ceresc al celor prigoniţi;
Bucură-te, icoană a cuvintelor adevărului credinţei;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Iuliu Veteranul!

Condacul 2
Înaintea dregătorului Maxim ai fost adus, Sfinte, şi, asemenea celor trei tineri, nu te-ai supus poruncilor împăratului pământesc celor potrivnice lui Dum-nezeu, ci ai cântat cu glasul inimii lui Hristos, Arătătorul adevărului: Aliluia!

Icosul 2
În cuptorul ispitelor ai fost aruncat, Mucenice, dar Hristos, Izvorul vieţii, te-a răcorit cu apa înţelepciunii, ca să stai cu îndrăzneală înaintea celor în-tunecaţi la cuget din pricina necredinţei şi să primeşti de la îngeri cununi de cântări ca acestea:
Bucură-te, piatră a răbdării, nesfărâmată de gânduri îndoielnice;
Bucură-te, cel ce ai gustat din izvorul învierii lui Hristos;
Bucură-te, cel ce ai avut zid de sprijin Adevărul cel veşnic;
Bucură-te, cel ce ai înfruntat pe cei vicleni;
Bucură-te, scut sfintit al mărturisirii;
Bucură-te, cel ce ai ruşinat pe necredincioşi;
Bucură-te, cel intrat în împărăţie pe uşa muceniciei;
Bucură-te, înainte-văzător al răsplătirilor cereşti;
Bucură-te, cel apărat cu sabia cuvântului;
Bucură-te, cel călăuzit de lumina harului;
Bucură-te, pecete nestricată a dreptei credinţe;
Bucură-te, cel ce ai rostit cuvinte insuflate de Duhul Sfânt;
Bucură-te, Sfinte Mucenice, Iuliu Veteranul!

Condacul 3
Cinstea de a fi creştin punând-o mai presus de slujirea ostăşească şi, având pururea înaintea ochilor mintii învăţăturile cele mântuitoare ale lui Hristos cu Care erai unit în rugăciune, ai stat fără frică înaintea prigonitorului, dar în cămara inimii aduceai lui Dumnezeu jertfa de laudă, cântând: Aliluia!

Icosul 3
Nu ai voit ca mâinile tale, curăţite prin rugăciuni şi fapte de virtute, să slujească tămâierii necuraţilor idoli, ci ai rămas pe calea poruncilor lui Hristos, Răsplătitorul celor ce păzesc cuvântul Lui; pentru aceasta, văzându-te ca pe un stâlp neclintit pe temelia credinţei celei adevărate, te împodobim cu flori de cuvinte ca acestea:
Bucură-te, cel ce ai păzit cu preţul vieţii cuvântul dumnezeiesc;
Bucură-te, stâncă neclintită a Adevărului;
Bucură-te, cel ce te-ai depărtat de prăpastia înşelăciunii;
Bucură-te, împlinitor al testamentului credinţei;
Bucură-te, înger zburând la cer cu aripile iubirii sfinte;
Bucură-te, cel ce nu te-ai învoit cu sfatul vicleanului;
Bucură-te, cel ce ai căutat comoara slavei dumnezeieşti;
Bucură-te, cel ce, prin credinţă curată, ai biruit rătăcirea;
Bucură-te, suflet cu tărie de diamant;
Bucură-te, oglindă a tainelor, luminată de raza Duhului;
Bucură-te, gură a înţelepciunii Cuvântului;
Bucură-te, înfruntarea celor biruiţi de înşelăciune;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Iuliu Veteranul!

Condacul 4
Dat-ai cezarului împlinirea cu osârdie a datoriei în oaste, iar lui Dumnezeu neîncetată temere şi ascultare de poruncile Sale; şi, precum ai purtat vrednicia lumească de veteran, aşa ai dobândit şi acoperământul milei dumnezeieşti, aducând Stăpânului tuturor, cu mulţumire, cântarea: Aliluia!

Icosul 4
Dregătorul cel viclean, cu părută blândeţe, voia să te aducă la urmarea gândului său, dar s-a izbit de zidul împotrivirii tale, că tu, având în minte osânda veşnică pentru cei care se leapădă de credinţa în Hristos, ai alungat cugetele cele deşarte; deci, minunându-ne de vitejia ta în mărturisirea adevărului, te rugăm să ne întăreşti în credinţă pe noi, cei ce alergăm la mijlocirile tale ca la un liman, aducându-ţi jertfa smerită a laudelor noastre:
Bucură-te, apărător nebiruit al hotarelor credinţei;
Bucură-te, cel ce ai fugit de cursa dregătorului viclean;
Bucură-te, cel răsplătit pentru vitejeasca mărturisire;
Bucură-te, cel întemeiat pe înţelepciunea Cuvântului;
Bucură-te, vitejie lucrătoare spre mântuire;
Bucură-te, vas cinstit al tainelor Duhului Sfânt;
Bucură-te, cunoscător al Noului Legământ;
Bucură-te, primirea cu milostivire a celor necăjiţi;
Bucură-te, păzitor neînfricat al legilor dumnezeieşti;
Bucură-te, stâlp neclintit al mărturisirii;
Bucură-te, flacără nestinsă a dreptei credinţe;
Bucură-te, descoperitor al adâncurilor dumnezeieşti;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Iuliu Veteranul!

Condacul 5
Şarpele, care a înşelat oarecând pe Eva, căuta să te abată şi pe tine de la dreapta credinţă prin cuvintele măgulitoare ale dregătorului Maxim, dar, având inima plină de lumina înţelepciunii Tatălui ceresc, ai fost păzit de înşelare şi ai cântat: Aliluia!

Icosul 5
Ca pe Iuda voia să te atragă în prăpastia iubirii de arginţi dregătorul, ca să lepezi darul credinţei în Hristos, dar ai defăimat sfatul lui, ca să te împărtăşeşti de lumina cea veşnică şi să primeşti laude ca acestea: Bucură-te, căutător al comorilor cereşti;
Bucură-te, cel ce ai dispreţuit bogăţia vremelnică;
Bucură-te, cel ce ai biruit ispita iubirii de bani;
Bucură-te, cel ce ai cinstit Mirul Cel fără de preţ;
Bucură-te, cel ce te-ai jertfit pentru Viaţa veşnică;
Bucură-te, arătător al bunătăţilor dumnezeieşti;
Bucură-te, cel ce te-ai împotrivit vicleniei;
Bucură-te, cel ce ai iubit bogăţiile veşnice;
Bucură-te, cel ce nu ai căzut în cursele vrăjmaşului;
Bucură-te, râvnitor al darurilor netrecătoare;
Bucură-te, cel ce ai urcat pe culmea mărturisirii;
Bucură-te, cel ce ai sfărâmat legătura nedreptăţii;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Iuliu Veteranul!

Condacul 6
Lăudăm biruinţa ta, Sfinte, că, nelepădându-te de Hristos, Cel ce a biruit lumea, ai cerut dregătorului pedeapsa rânduită creştinilor care nu cinstesc idolii păgânilor, ca să întâmpini pe Mântuitorul Iisus, cântându-I: Aliluia!

Icosul 6
Judecătorul cel nedrept şi străin de tainele dreptei credinţe te-a osândit la tăierea capului, iar tu, primind cu bucurie jertfa pentru Cel ce S-a răstignit şi capul Şi-a plecat pe Cruce pentru păcatele noastre, te-ai învrednicit de laude ca acestea:
Bucură-te, cel ce ai zdrobit capului vrăjmaşului prin jertfa ta;
Bucură-te, pătimitor pentru slava Stăpânului;
Bucură-te, cel ce ai gustat paharul morţii cu nădejdea învierii;
Bucură-te, moştenitor al zilei celei neînserate;
Bucură-te, stea luminată de Soarele Hristos;
Bucură-te, stâlp al credinţei întărind Biserica noastră;
Bucură-te, cel ce chemi la mărturisirea dreptei credinţe;
Bucură-te, cel ce aduci Domnului tămâia rugăciunii;
Bucură-te, cel ce nu te-ai plecat înşelăciunii tiranului;
Bucură-te, purtător al laurilor muceniciei;
Bucură-te, cel ce ai înmulţit talanţii dăruiţi de Stăpânul;
Bucură-te, cel ce ai urmat chipul morţii Botezătorului Ioan;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Iuliu Veteranul!

Condacul 7
Laudă veşnică şi bucurie negrăită ai socotit mărturisirea dreptei credinţe şi pătimirea cea pentru Hristos, Cel ce pe Cruce S-a răstignit şi cunună de spini a purtat pe capul Său, ca să ne dăruiască nouă odihna vieţii veşnice şi să-I cântăm: Aliluia!

Icosul 7
Hristos Domnul a gustat din paharul morţii ca să ne învieze pe noi cei omorâţi de păcat, deschizându-ne porţile vieţii veşnice; de aceea, şi tu, Sfinte, ai împărtăşit taine din credinţa creştină celui ce avea inima împietrită şi nu înţelegea măreţia jertfei lui Hristos, nici jertfa creştinilor pentru dreapta credinţă; pentru aceasta, te lăudăm pe tine, mărturisitorul Său, zicând:
Bucură-te, sălaş al tainelor dumnezeieşti;
Bucură-te, păstrător al cuvintelor Vieţii;
Bucură-te, gură care ai slăvit pe Stăpânul;
Bucură-te, propovăduitor neînfricat al Adevărului;
Bucură-te, cel ce ai nădăjduit cele făgăduite de Hristos;
Bucură-te, făclie nestinsă de viforul păgânătăţii;
Bucură-te, cel ce ai orbit pe potrivnici prin strălucirea virtuţii;
Bucură-te, pom duhovnicesc plin de roadele credinţei;
Bucură-te, cel ce străluceşti în lumina cea neapropiată;
Bucură-te, grăitor al cuvintelor dumnezeieşti;
Bucură-te, podoabă de mare preţ a Mucenicilor;
Bucură-te, cel ce ne eşti punte de rugăciune către Hristos;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Iuliu Veteranul!

Condacul 8
Moştenitori ai vieţii veşnice i-ai arătat prin cuvânt pe cei ce mărturisesc pe Hristos, Dumnezeu adevărat, dar vrednici de veşnica pedeapsă pe cei ce-L tăgăduiesc; înaintea Lui plecându-ţi gândul şi genunchii, Mucenice, cu evlavie I te-ai închinat şi I-ai cântat din inimă: Aliluia!

Icosul 8
Vieţuirea împreună cu închinătorii la idoli ai socotit-o moarte, iar moartea pentru Hristos uşă de intrare în viaţa veşnică, pe care ajută-ne, Sfinte, să o moştenim şi noi, cei ce îţi dăruim ca ofrandă aceste cuvinte smerite:
Bucură-te, rod duhovnicesc din neamul românesc;
Bucură-te, nimicitor al şarpe-lui răutăţii, prin puterea mărturisirii;
Bucură-te, cel împodobit cu diadema înţelepciunii;
Bucură-te, cel ce te-ai ridicat peste valurile ispitelor;
Bucură-te, cel ce ai ruşinat pe îndrăzneţul vrăjmaş;
Bucură-te, icoană a mărturisitorilor Vieţii;
Bucură-te, cel ce ti-ai înăltat gândul la Cel înălţat pe Cruce;
Bucură-te, cel ce ai uimit pe toti cu stăruitoarea credinţă;
Bucură-te, cel ce ai alungat înşelăciunea idolească;
Bucură-te, cel ce ai lepădat slava trecătoare a acestei lumi;
Bucură-te, cel ce ai apărat cu vitejie credinţa cea adevărată;
Bucură-te, nume strălucit în-scris în cartea Vieţii;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Iuliu Veteranul!

Condacul 9
Ca să te împărtăşeşti de lumina zilei celei neînserate a slavei lui Hristos, împreună cu Sfinţii Săi, ai ales, ca un grăunte de grâu, moartea cea aducătoare de viaţă, iar sufletul tău ţi-a fost sădit ca un spic roditor în grădina Raiului, unde cânţi Lucrătorului mântuirii tuturor: Aliluia!

Icosul 9
Judecătorul cel nedrept, care nu a cunoscut pe adevăratul Judecător al celor vii şi al celor morţi, ţi-a rânduit pedeapsa tăierii capului cu sabia; dar tu, Sfinte, bucurându-te că urmezi prin jertfă pe Hristos, Cel ce a pătimit pentru oameni, eşti întâmpinat de noi, pe calea ru-găciunii, cu aceste cuvinte de cinstire:
Bucură-te, cel ce ai primit cu bucurie paharul pătimirii;
Bucură-te, cel ce te-ai învrednicit de iubirea dumnezeiască;
Bucură-te, cel ce ai ars neghinele înşelăciunii cu cuvintele tale;
Bucură-te, cel ce ai zburat la cer cu aripile muceniciei;
Bucură-te, cel ce ai urmat Mucenicilor Pasicrat şi Valentin;
Bucură-te, lumină lină a Ortodoxiei;
Bucură-te, împreună cu pătimitorul Isihie, cel ce a urmat ţie;
Bucură-te, cel numărat în soborul Mucenicilor;
Bucură-te, aur lămurit în cuptorul ispitelor;
Bucură-te, munte înalt brăzdat de căile mărturisirii;
Bucură-te, oglindă a strălucirii slavei nevăzute;
Bucură-te, călăuzitor pe calea mântuirii;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Iuliu Veteranul!

Condacul 10
Mergând spre locul de osândă, erai întâmpinat de creştini şi îndemnat să împlineşti cu bucurie făgăduinţa de a urma lui Hristos, ca să primeşti cununa pe care Domnul a făgăduit-o credincioşilor Săi, iar în minte aveai chipul Celui ce scuipări în obraz a primit de la cei dăruiţi de El cu grai ca să urmeze îngerilor şi să-I cânte: Aliluia!

Icosul 10
Creştinul Isihie te-a rugat să-l pomeneşti înaintea Dătătorului de lumină, ca şi el să sfârşească bine calea nevoinţei pentru Hristos; împreună cu acesta şi cu Sfinţii Mucenici Pasicrat şi Valentin, roagă-te Domnului ca întru pocăinţă să săvârşim calea acestei vieţi şi să vedem lumina împărăţiei veşnice, aducându-ţi cântări ca acestea:
Bucură-te, spic bogat în roadele virtuţilor;
Bucură-te, floare din cununa Sfinţilor români;
Bucură-te, ploaie a rugăciunii, ce adăpi pământul sufletelor;
Bucură-te, apă ce potoleşti arşiţa patimilor;
Bucură-te, sprijin pentru cei prigoniţi pe nedrept;
Bucură-te, mijlocitor pentru mântuirea noastră, precum pentru Isihie;
Bucură-te, pavăză ce alungi de la noi săgeţile ispitelor;
Bucură-te, cel ce ne aperi sub acoperământul rugăciunii;
Bucură-te, cel îmbrăcat în porfiră mucenicească;
Bucură-te, foc nestins al iubirii de Dumnezeu;
Bucură-te, cunună de taină a înţelepciunii de sus;
Bucură-te, locuitor împreună cu Sfinţii şi Drepţii;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Iuliu Veteranul!

Condacul 11
Capul sub sabie ţi-ai plecat cu gând smerit, zicând: Doamne, lisuse Hristoase, pentru numele Căruia pătimesc acestea, Te rog să binevoieşti a primi sufletul meu cu Sfinţii Tăi Mucenici, urmând Celui ce de voie a pătimit pentru noi, iar îngerii s-au grăbit a încununa creştetul tău, cântând: Aliluia!

Icosul 11
Cu rugăciune fierbinte ai pecetluit jertfa ta pentru Adevăr, dorind să fii numărat în soborul Sfinţilor, pentru care te veseleşti acum cu toţi Mucenicii, primind de la noi cântarea:
Bucură-te, cel sălăşluit în cămara Mirelui ceresc;
Bucură-te, iubitor al frumuseţilor vieţii veşnice;
Bucură-te, cel ce prin jertfire ai ajuns la limanul mântuirii;
Bucură-te, cel ce ai cules roadele mărturisirii lui Hristos;
Bucură-te, ostaş credincios al împăratului vieţii;
Bucură-te, rază ce vesteşte slava Soarelui dreptăţii;
Bucură-te, piatră neclătinată a Ierusalimului de sus;
Bucură-te, limpezime neîntunecată a minţii;
Bucură-te, cel ce vezi acum pe Dătătorul răsplătirii;
Bucură-te, rugător împreună cu marii Mucenici;
Bucură-te, trâmbiţă vestitoare a Domnului;
Bucură-te, suflet înfrumuseţat cu podoabele virtuţilor;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Iuliu Veteranul!

Condacul 12
Capul tău, Mucenice Iuliu, l-ai adus ca jertfă de mântuire Capului Bisericii, Hristos Dumnezeul nostru, Care Se poartă pe tronul Heruvimilor şi primeşte de la toată suflarea cântarea de laudă: Aliluia!

Icosul 12
Nu aflăm graiuri vrednice ca să împodobim strălucit pătimirea ta pentru Adevăr şi ne minunăm, Mucenice, de vitejia cu care ai stat înaintea prigonitorilor păgâni şi de mărturisirea lui Hristos; însă, cuprinzându-ne valurile necazurilor, alergăm la mijlocirile tale şi te întâmpinăm cu smerite cuvinte de cinstire:
Bucură-te, floare neveştejită în grădina Mucenicilor;
Bucură-te, diamant ce oglindeşte frumuseţea Stăpânului;
Bucură-te, luptător în oastea lui Hristos;
Bucură-te, piatră nestemată a dreptei credinţe;
Bucură-te, cetate luminată de Soarele dreptăţii;
Bucură-te, miel jertfit pentru Pastile veşniciei;
Bucură-te, moştenitor al odihnei celei nesfârşite;
Bucură-te, crin ce reverşi mi-reasma sfinţeniei;
Bucură-te, fagure plin de mierea înţelepciunii;
Bucură-te, cel ce ai pus mai presus de toate dragostea lui Hristos;
Bucură-te, cel ce ne îndrepţi pe căile pocăinţei;
Bucură-te, rugător neîncetat pentru a noastră mântuire;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Iuliu Veteranul!

Condacul 13
O, Sfinte Mucenice Iuliu, ostaş iscusit al împăratului ceresc, sub platoşa mijlocirii tale păzeşte-ne pe noi de toate ispitele acestei vieţi trecătoare şi cere de la Dumnezeu iertarea păcatelor noastre, ca să intrăm si noi în împărăţia fericirii veşnice, aducând Stăpânului jertfă de mulţumire cântarea: Aliluia!
Acest Condac se zice de trei ori. Apoi se zice iarăşi Icosul 1, după care rostim această:

Rugăciune
Sfinte Mucenice Iuliu, cel ce ai fost veteran în luptele cu vrăjmaşii barbari si ai arătat credinţă împăratului pământesc, dar ai fost totodată şi plin de dreaptă credinţă faţă de împăratul cel veşnic, Iisus Hristos, tu, când prigonitorii te-au pus să alegi între împăratul pământesc şi Cel ceresc, ai spus: De vreme ce am fost credincios celui mai mic, adică împăratului pământesc, cum nu voi fi credincios şi Celui mai mare? Cu nădejde neclintită ai primit făgăduinţele cele sfinte că acela care îşi va da sufletul pentru mărturisirea lui Hristos Dumnezeu, îl va afla, mai strălucit, în împărăţia cerurilor, pentru care ai fost statornic în dreapta credinţă, în faţa celor care îţi cereau să aduci jertfă demonilor şi să te închini făpturii, în locul Făcătorului. Si acum, Sfinte Mucenice, când suntem cuprinşi de multe feluri de ispite care ne tulbură mintea, ne atrag inima şi ne robesc sufletul ca să iubim mai mult lucrurile pământeşti decât pe cele cereşti, te rugăm, să ne fii ajutător. Dăruieşte-ne sprijin în luptele cu vrăjmaşii noştri văzuţi şi nevăzuţi si cere de la Dumnezeu să ne întărească gândul cu harul Său, ca să mărturisim dreapta credinţă prin cuvânt şi fapte bune, alegând totdeauna cele veşnice în locul celor vremelnice, încât, vieţuind în lumea aceasta în chip paşnic şi fără prihană, să slăvim împreună cu tine pe Tatăl şi pe Fiul şi Sfântul Duh, în vecii vecilor.

Strana: Amin.

Apoi se cântă Condacul 1, în timpul căruia preotul cădeşte.

După citirea Acatistului, rostim rugăciunea:
Cuvine-se, cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi preanevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită, fără de asemănare, decât Serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

După rugăciunea către Maica Domnului, zicem:
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Lasă un comentariu